Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace občanům o možnosti uzavření jiné smlouvy na vodovodní přípojky

  • Helena Buriánková

Vloženo: 24. dubna v 16:36

Vážení spoluobčané

 

a vlastníci nemovitostí na území obce Zbizuby,

                                                                                     

 

z podnětu několika občanů zastupitelstvo obce Zbizuby na svém zasedání dne 11.4.2024 schválilo dvě možnosti vlastnění a financování veřejné části vodovodních přípojek, a to:

  • buď úhradou zálohy na kupní cenu vodovodní přípojky ve výši 30.000,- Kč, kdy bude obec Zbizuby vlastníkem vodovodní přípojky, uložené na veřejném prostranství, po dobu záruční lhůty na stavbu a v případě poskytnutí dotace po dobu plnění podmínek poskytovatele dotace (po dobu udržitelnosti projektu), poté bude na základě následně uzavřené kupní smlouvy vodovodní přípojka, uložená na veřejném prostranství, ve vlastnictví vlastníka připojeného pozemku nebo stavby. Vyskytne-li se závada na veřejné části vodovodní přípojky po skončení záruční doby, bude oprava plně hrazena z rozpočtu obce, tuto povinnost bude mít obec po celou dobu životnosti veřejné části vodovodní přípojky,
  • nebo poskytnutím nevratného finančního příspěvku obci Zbizuby formou daru ve výši 36.300,- Kč, s tím, že obec bude vlastníkem vodovodní přípojky, uložené na veřejném prostranství, po celou dobu její životnosti.

 

Rozdíly mezi smlouvami:

 

Uzavřením smlouvy o poskytnutím finančního příspěvku obci Zbizuby, bude vlastníkem vodovodní přípojky, uložené na veřejném prostranství, po celou dobu její životnosti obec.

I když vlastník připojené nemovitosti za zhotovení vodovodní přípojky na veřejném prostranství zaplatí 36.300,- Kč, vlastníkem vodovodní přípojky nebude. To znamená, že zaplatí za něco, co jeho nebude.     

 

Uzavřením kupní smlouvy po ukončení záruční lhůty na stavbu a v případě poskytnutí dotace po ukončení plnění podmínek poskytovatele dotace (doby udržitelnosti projektu), bude vlastníkem vodovodní přípojky, uložené na veřejném prostranství, vlastník připojeného pozemku nebo stavby.

Vlastník připojené nemovitosti za zhotovení vodovodní přípojky na veřejném prostranství zaplatí 30.000,- Kč a stane se nejpozději do konce roku 2032 vlastníkem vodovodní přípojky, jejíž průměrná cena činí 67.446,- Kč.

V současné době podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, hradí opravy a výměnu vodovodní přípojky, uložené v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství a provádí osazení, údržbu a výměnu vodoměru, vlastník a provozovatel vodovodu, kterým bude společnost VHS Vrchlice-Maleč, a.s.

Pokud by došlo ke změně zákona o vodovodech a kanalizacích, v jehož důsledku by opravy a výměnu vodovodní přípojky neprováděl vlastník a provozovatel vodovodu, bude v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce Zbizuby opravy vodovodních přípojek, uložených na veřejném prostranství, hradit obec ze svého rozpočtu.

 

Vážení spoluobčané, ti z Vás, kteří mají podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí kupní a budou chtít od této smlouvy odstoupit a uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku, mohou tak učinit bez sankcí. Uzavřením nové smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku obci Zbizuby na zhotovení veřejné části vodovodní přípojky do jejich nemovitosti doplatí obci 6.300,- Kč. Občané, kteří již uhradili jednorázovou zálohu ve výši 30.000,- Kč, nebo první část zálohy ve výši 15.000,- Kč, doplatí rozdíl ceny 6.300,- Kč obci Zbizuby do 31.7.2024.

 

Nepožádají-li občané o uzavření nové smlouvy do 15.5.2024, bude to považováno tak, že souhlasí se zhotovením a financováním vodovodní přípojky podle již uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

 

Vážení spoluobčané, je pouze na Vašem zvážení, zda si necháte zhotovit veřejnou část vodovodní přípojky za 30.000,- Kč, která bude nejpozději do konce roku 2032 ve Vašem vlastnictví, anebo přispějete obci částku 36.300,- Kč na zhotovení přípojky, která bude majetkem obce.

 

 

Přílohy