Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poplatek ze psů

Vloženo: 15. ledna 2019


Poplatek ze psů
 
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Zbizuby.
 
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
 
 
Poplatková povinnost
 
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců (100,- Kč : 12 = 8,33 Kč zaokr. 9,- Kč za jeden měsíc).
 
 
Sazba poplatku
 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního psa       ...........................................................................  100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...........................  100,- Kč.
 

Splatnost poplatku
 
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 
Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 6. přískušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
 
Poplatek lze hradit bezhotovostně na účet obce Zbizuby číslo:    443563339 / 2010
 
Pro identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol, který je sedmimístný a určí se následovně:
 
Prvních 5 čísel identifikuje označení obce:

13411      Zbizuby                             
13412      Vranice                               
13413      Vlková                               
13414      Koblasko                             
13415      Makolusky                          
13416      Hroznice                            
13417      Vestec a Nechyba            
 
šesté a sedmé číslo v pořadí je číslo popisné nemovitosti, za kterou je placen poplatek ze psů (v případě, že je čp. 1 – 9, zapíše se před ním 0, bude tedy uvedeno 01 – 09).
 
Příklady:            nemovitost Hroznice čp. 3                VS: 1341603
                       nemovitost Zbizuby čp. 64                VS: 1341164
                       
číslo popisné:         VS: 1 3 4 1 X X X
                        označení obce  číslo popisné nemovitosti
 
 

 
Poplatek je možné platit i v hotovosti do pokladny obecního úřadu ve Zbizubech
(pokladní hodiny: pondělí a středa 7.30 – 11.00 hod. a 12.30 – 16.00 hod.)