Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poplatek za odvádění odpadních vod z nemovitostí připojených na veřejnou kanalizační síť v obci Zbizuby v roce 2021

Vloženo: 15. ledna 2019


Poplatek za odvádění odpadních vod
z nemovitostí připojených na veřejnou kanalizační síť v obci Zbizuby

 
Cena stočného z nemovitostí připojených na veřejnou kanalizační síť v obci Zbizuby na období od 1.1.2021 do 31.12.2021 je stanovena ve výši 40,- Kč s DPH za 1 m3 odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace, kdy bude množství vypouštěné odpadní vody určeno buď dle směrných čísel, což je 35 m3 za 1 osobu (1 rekreační objekt) /rok tj. 1.400,- Kč s DPH, anebo vodoměrem na studenou vodu, osazeným na vodovodní přípojce do nemovitosti tak, že bude měřit veškeré vypouštěné odpadní vody z objektu do kanalizace.
 
Stočné z nemovitostí, připojených na veřejnou kanalizační síť v obci Zbizuby, se platí pololetně:
za období   od 1.1. do 30.6.   kalendářního roku
za období   od 1.7. do 31.12. kalendářního roku.
 
Stočné lze platit i měsíčně (zálohově) na bankovní účet obce Zbizuby.
 

Splatnost ceny stočného
 
1.    Stočné za množství vypouštěné odpadní vody určené dle směrných čísel platí poplatníci pololetně:          
  • za období   od 1.1. do 30.6.    nejpozději   30.6.   kalendářního roku
  • za období   od 1.7. do 31.12.  nejpozději   31.12. kalendářního roku
 
2.     Při platbě stočného za množství vypouštěné odpadní vody určené vodoměrem na studenou vodu odběratel oznámí obecnímu úřadu  ve Zbizubech skutečný stav vodoměru vždy k  30.6. kalendářního roku (za období od 1.1. do 30.6.) nejpozději do 5.7. kalendářního roku a k  31.12. kalendářního roku (za období od 1.7. do 31.12.) nejpozději do 5.1. následujícího kalendářního roku.
 
Nebude-li odběratelem oznámen stav vodoměru obecnímu úřadu v daném termínu, bude vyúčtováno množství odvedených odpadních vod podle skutečného odběru za srovnatelné období roku předcházejícího, popř. jiným způsobem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 
Vyúčtované stočné za množství odvedených odpadních vod podle skutečného odběru (dle vodoměru) je splatné nejpozději do 15 dnů.

 
  •      Platbu stočného lze provést bezhotovostně na účet obce Zbizuby číslo:    443563339 / 2010
 
Pro identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol, který je desetimístný a určí se následovně:
 
23212111 -  deváté a desáté číslo v pořadí je číslo popisné nemovitosti, za kterou je placen poplatek za odvádění odpadních vod (v případě, že je čp. 1 – 9, zapíše se před ním 0, bude tedy uvedeno 01 – 09).
 
Příklady:             nemovitost Zbizuby čp. 3                 VS: 2321211103
                        nemovitost Zbizuby čp. 64                VS: 2321211164      
 
  •      Poplatek je možné platit i v hotovosti do pokladny obecního úřadu ve Zbizubech
                  (pokladní hodiny: pondělí a středa 7.30 – 11.00 hod. a 12.30 – 16.00 hod.)