Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poplatek za komunální odpad na rok 2021

Vloženo: 9. ledna 2019

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
 
ve výši 650,- Kč platí fyzická osoba přihlášená v obci,
 
ve výši 800,- Kč platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům,  ve kterých není  hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
 
 
Na popelnice nejsou vydávány známky, proto lze hradit poplatky bezhotovostně na účet obce Zbizuby číslo: 443563339 / 2010
 
Pro identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol, který je sedmimístný u čísel popisných, osmimístný u čísel evidenčních a určí se následovně:
 
Prvních 5 čísel identifikuje označení obce:
1340                Zbizuby                 
1340                Vranice                    
13403                 Vlková                     
1340                Koblasko                 
13405                 Makolusky              
13406                 Hroznice                   
1340                Vestec a Nechyba  
 
šesté a sedmé číslo v pořadí je číslo popisné nemovitosti, za kterou je placen poplatek za likvidaci KO (v případě, že je čp. 1 – 9, zapíše se před ním 0, bude tedy uvedeno 01 – 09).
 
U čísel evidenčních je šesté až osmé číslo – evidenční číslo nemovitosti, za kterou je placen poplatek za likvidaci KO         (v případě, že je če. 01 – 09, zapíše se před ním 0, bude tedy uvedeno 001 – 009, od če. 010 až 099 bude uvedeno toto číslo – tedy 010 – 099).
 
Příklady:        nemovitost Hroznice čp. 3                     VS: 1340603
                   nemovitost Zbizuby čp. 64                     VS: 1340164
                   nemovitost Vlková če. 08                       VS: 13403008
                   nemovitost Makolusky če. 018                 VS: 13405018
 
číslo popisné:          VS: 1 3 4 0 X X X
                           označení obce číslo popisné nemovitosti
 
číslo evidenční:       VS: 1 3 4 0 X X X X
                           označení obce číslo evidenční nemovitosti
 
 
 
Poplatek je možné platit i v hotovosti do pokladny obecního úřadu ve Zbizubech
(pokladní hodiny: pondělí a středa 7.30 – 11.00 hod. a 12.30 – 16.00 hod.)