Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poplatek za komunální odpad

Vloženo: 9. ledna 2019

 
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:
 

Roční poplatek   1.000,- Kč    - vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu

                                                    pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická

                                                    osoba a která je umístěna na území obce

Roční poplatek   1.000,- Kč    -  fyzická osoba přihlášená v obci ve věku od 15 let do 65 let

                                                     (15 rok + 1 den) do dovršení 65 roku věku

Roční poplatek         0,- Kč     -  fyzická osoba přihlášená v obci ve věku do 1 roku

Roční poplatek      800,- Kč    -  fyzická osoba přihlášená v obci ve věku od 1 roku do 15 let

                                                     (1 rok + 1 den) do dovršení 15 roku věku

Roční poplatek      800,- Kč    -  fyzická osoba přihlášená v obci ve věku od 65 let a více

                                                     (65 rok + 1 den)

Roční poplatek      500,- Kč    -  fyzická osoba přihlášená v obci, která je žákem, učněm nebo

                                                    studentem, ubytovaným v domově mládeže, internátě,

                                                    vysokoškolské koleji nebo jiném zařízení sloužícím k ubytování

                                                    (125,- Kč za každé čtvrtletí pobytu v ubytovacím zařízení)             

Roční poplatek      200,- Kč    -  osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví

                                                    nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro

                                                    rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba

                                                    a která se nachází na území této obce a která je zároveň

                                                    poplatníkem z důvodu přihlášení v obci, pokud tuto nemovitou

                                                    věc neposkytuje k užívání jiné osobě formou výpůjčky, podnájmu

                                                    nebo pronájmu.

 

Poplatek lze hradit bezhotovostně na účet obce Zbizuby číslo: 443563339 / 2010

 

Pro identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol, který je sedmimístný u čísel popisných, osmimístný u čísel evidenčních a určí se následovně:

 

Prvních 5 čísel identifikuje označení obce:

13451                 Zbizuby                 

13452                 Vranice                    

13453                 Vlková                     

13454                 Koblasko                 

13455                 Makolusky              

13456                 Hroznice                   

13457                 Vestec a Nechyba  

 

šesté a sedmé číslo v pořadí je číslo popisné nemovitosti, za kterou je placen poplatek za likvidaci KO (v případě, že je čp. 1 – 9, zapíše se před ním 0, bude tedy uvedeno 01 – 09).

 

U čísel evidenčních je šesté až osmé číslo – evidenční číslo nemovitosti, za kterou je placen poplatek za likvidaci KO (v případě, že je če. 01 – 09, zapíše se před ním 0, bude tedy uvedeno 001 – 009, od če. 010 až 099 bude uvedeno toto číslo – tedy 010 – 099).

 

Příklady:        nemovitost Hroznice čp. 3                     VS: 1345603

                       nemovitost Zbizuby čp. 64                    VS: 1345164

                       nemovitost Vlková če. 08                      VS: 13453008

                       nemovitost Makolusky če. 018              VS: 13455018

 

číslo popisné:          VS: 1 3 4 5 X X X

                                označení obce číslo popisné nemovitosti

 

číslo evidenční:       VS: 1 3 4 5 X X X X

                                označení obce číslo evidenční nemovitosti

 

Poplatek je možné platit i v hotovosti do pokladny obecního úřadu ve Zbizubech

(pokladní hodiny: pondělí a středa 7.30 – 11.00 hod. a 12.30 – 16.00 hod.)

 

 

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.


Vznikne-li poplatková povinnost po 30.6. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Poplatník je v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, povinen prokázat všechny ohlášené skutečnosti, jež mu zakládají nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 

Nelze – li prokázat nárok pro osvobození a úlevu do doby splatnosti poplatku, tj. do 30. 6. příslušného kalendářního roku, uhradí poplatník poplatek v plné výši. Poplatník v příslušném kalendářním roce ohlásí správci poplatku údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu a požádá o vrácení přeplatku na místním poplatku do 15 dnů ode dne prokazatelného vzniku nároku pro osvobození nebo úlevu, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

  

 

Informace ke stanovení výše poplatku po uplatnění osvobození a úlev

poskytuje Obecní úřad Zbizuby

 

v úředních dnech   pondělí a středa   od 7.30 do 11.30   a   od 12.30 do 16.30 hod.

 

telefonicky                    727 975 964 – účetní                       724 060 550 - starostka

 

nebo emailem:               ou.zbizuby@zbizuby.cz                    zbizuby@zbizuby.cz

 

 

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu (1.000,- Kč : 12 = zaokr. 84,- Kč) za každý kalendářní měsíc, na jehož konci (k poslednímu dni daného kalendářního měsíce)   

     a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

     b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

 

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu            (1.000,- Kč : 12 = zaokr. 84,- Kč) za každý kalendářní měsíc, na jehož konci (k poslednímu dni daného kalendářního měsíce)   

     a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

     b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

     c) je poplatník od poplatku osvobozen.

 

Osvobození

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, a která

     a) je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci

         a má v této jiné obci bydliště (osoba, která bydlí v jiné obci, v níž není hlášena k pobytu, 

         ale prokazatelně v jiné obci platí poplatky za komunální odpad, vyvážený z popelnic, tzn.,

         že poplatek za tuto službu platí měsíčně a má jej uvedený v nájemní smlouvě apod.),

     b) je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon

          ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči

          na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

     c) je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,

         na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo

         nezletilého,

     d) je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově

         se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

     e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest

         domácího vězení.

 

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, a která

     a) je přihlášená na ohlašovně–Obecní úřad Zbizuby, Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice,

     b) se prokazatelně nezdržuje v místě přihlášení po dobu delší než 6 měsíců nepřetržitě

         v příslušném kalendářním roce (pobyt v zahraničí apod.),

     c) je ve věku do 1 roku

         po dovršení 1 roku věku (1 rok + 1 den) činí poplatek 67,- Kč za každý měsíc

         (800,- Kč : 12 = zaokr. 67,- Kč).

 

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a která se nachází na území této obce, a která se prokazatelně v nemovité věci nezdržuje po celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě, pokud tuto nemovitou věc neposkytuje k užívání jiné osobě formou výpůjčky, podnájmu nebo pronájmu.

 

Úlevy

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, a která

     a) je žákem, učněm nebo studentem, ubytovaným v domově mládeže, internátě, vysokoškolské

         koleji nebo jiném zařízení sloužícím k ubytování, a to ve výši 125,- Kč za každé čtvrtletí

         pobytu v ubytovacím zařízení

         (po úlevě je roční poplatek ve výši 500,- Kč),

     b) je ve věku od 1 roku do 15 let, a to ve výši 200,- Kč 

         (po úlevě je roční poplatek ve výši 800,- Kč)

         - poplatek 67,- Kč za každý měsíc následující po měsíci dovršení 1 roku věku (1 rok + 1 den)

           do dovršení 15 roku věku

         - poplatek 84,- Kč za každý měsíc následující po měsíci dovršení 15 roku věku

           (15 rok + 1 den) do dovršení 65 roku věku

     c) je ve věku 65 let a více, a to ve výši 200,- Kč

         (po úlevě je roční poplatek ve výši 800,- Kč)

         - poplatek 84,- Kč za každý měsíc do dovršení 65 roku věku

         - poplatek 67,- Kč za každý měsíc následující po měsíci dovršení 65 roku věku

           (65 rok + 1 den).

 

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která je zároveň poplatníkem z důvodu přihlášení v obci, pokud tuto nemovitou věc neposkytuje k užívání jiné osobě formou výpůjčky, podnájmu nebo pronájmu, a to ve výši 800,- Kč

           (po úlevě je roční poplatek ve výši 200,- Kč)