Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

F. Sazebník úhrad za poskytování informací

Vloženo: 17. února 2010

 

Sazebník úhrad za poskytování informací
 
 
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu materiálových nákladů. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání a vyhotovení informace (tzn. nad rámec běžného vyhledávání informace) bude uhrazena i práce. Žadateli bude předem oznámena výše úhrady i způsob, jakým byla vyčíslena.
 
 
Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník vyřizující žádost dle tohoto sazebníku:
 
mzdové náklady:           
 
-           60,- Kč           za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojenou s mimořádně
                                   rozsáhlým vyhledáním a vyhotovením informace
 
materiálové náklady:
 
-      výdaje související s pořízením 1 výtisku z PC a 1 kopie z multifunkční tiskárny:
 
 černobílý výtisk    A 4    - jednostranně         2,50 Kč            oboustranně             4,-- Kč
                                 A 3                                 4,50 Kč                                           7,-- Kč
 
     barevný výtisk      A 4    - jednostranně        18,-- Kč            oboustranně            34,-- Kč
                                 A 3                                 36,-- Kč                                         68,-- Kč   
 
                            
-      fax                    2,50 Kč           za každou stranu formátu A4
                               hovorné           dle platného ceníku služeb telekomunikačního provozovatele
 
 
-      disketa     12,- Kč           za 1 kus
 
 
-      CD          15,- Kč           za 1 kus
 
 
náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
 
 
ostatní prokazatelné náklady (např. cestovné aj.)
 
 
Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 300,- Kč, žadatel písemně výši úhrady odsouhlasí.
 
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování do pokladny obecního úřadu. Uhrazení nákladů je podmínkou a předpokladem poskytnutí požadované informace.