Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

F. Sazebník úhrad za poskytování informací

Vloženo: 17. února 2010

 

Sazebník úhrad za poskytování informací
 
 
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu materiálových nákladů. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání a vyhotovení informace (tzn. nad rámec běžného vyhledávání informace) bude uhrazena i práce. Žadateli bude předem oznámena výše úhrady i způsob, jakým byla vyčíslena.
 
 
Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník vyřizující žádost dle tohoto sazebníku:
 
mzdové náklady:           
 
-           200,- Kč           za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojenou s mimořádně
                                   rozsáhlým vyhledáním a vyhotovením informace
 
materiálové náklady:
 
-      výdaje související s pořízením 1 výtisku z PC a 1 kopie z multifunkční tiskárny:
 
 černobílý výtisk    A 4    - jednostranně         2,50 Kč            oboustranně            4,-- Kč
                                     A 3                                    4,50 Kč                                           7,-- Kč

   

-      CD          15,- Kč           za 1 kus
 
 
náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
 
 
ostatní prokazatelné náklady (např. cestovné aj.)
 
 
Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 300,- Kč, žadatel písemně výši úhrady odsouhlasí.
 
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování do pokladny obecního úřadu. Uhrazení nákladů je podmínkou a předpokladem poskytnutí požadované informace.