Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

E.1 Nejdůležitější používané předpisy

Vloženo: 17. února 2010

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec  jedná a rozhoduje a kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí:
 
 
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona
               č. 347/1997 Sb.
Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., 
               ve znění ústavního zákona č.162/1998 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, v platném znění
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,   
               v platném znění
zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie…,v platném znění
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění
zákon č. 133/2000 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů, v platném znění
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění
zákon č. 135/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, v platném znění
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, v platném znění
zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informaci o životním prostředí, v platném znění
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v soc.zabezpečení, v platném znění
zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi,
               v platném znění
zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
zákon č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
, v platném znění
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších
zákonů (zákon o finanční kontrole) platném znění                                                             
zákon č. 114/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
platné Obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby a Nařízení obce Zbizuby

Sbírky zákonů od roku 1960 jsou k nahlédnutí v úřední době na obecním úřadu ve Zbizubech.