Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

D. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Vloženo: 17. února 2010

 

Postup při podávání a vyřizování ústních žádostí o informace:
 
Ústně (osobně nebo telefonicky) je možno podat žádost obvykle jen v běžné pracovní době. Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, musí sdělit zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytnout doručovací adresu. Povinný subjekt může ve složitějších záležitostech požadovat písemné podání žádosti.
Ústní žádosti se vyřizují zpravidla ústně. O jejich vyřízení se sepíše záznam v případě, že se jedná o složitější informaci, u které žadatel nepožaduje písemné vyrozumění. Není-li žadatel spokojen s ústním vyřízením své žádosti, odkáže se na písemné podání žádosti. V případě potřeby žádost o písemnou informaci sepíše se žadatelem pracovník, věcně příslušný k řešení žádosti.
Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané zákonem o obcích a organizačním řádem obecního úřadu ve Zbizubech. Podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetu) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu.
 
V záležitostech, ve kterých je právo na informace vyloučeno nebo omezeno, a žadatel při ústně podané žádosti na poskytnutí informace trvá, musí svou žádost podat písemně. Ústní žádost nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.  
 
 
 
 
Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o informace:
 
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou, na kterou je možné odpovědět elektronicky. Pokud však bude nutné doručit rozhodnutí a žadatel neudá své jméno a adresu, obecní úřad nejprve požádá prostřednictvím elektronické pošty o tyto údaje s odkazem na požadavky zákona (§15 odst. 3). Pokud je žadatel uvede, odešle obecní úřad písemné rozhodnutí do vlastních rukou žadatele způsobem stanoveným ve správním řádu. Neodpoví-li žadatel, odešle mu obecní úřad text rozhodnutí elektronickou poštou (toto ovšem nebude mít charakter oficiálního rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat). 
 
Písemná žádost:
-          musí obsahovat název povinného subjektu, kterému je určena
-          musí obsahovat u fyzických osob jméno, příjmení a adresu
-          musí obsahovat u právnických osob název a sídlo firmy  
-          musí být srozumitelná
-          musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
-          nesmí být formulována příliš obecně
 
Pokud písemná žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil. Upozorní ho přitom, že nedostane-li od žadatele odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti. V rozhodnutí uvede, jaký nedostatek žádost obsahovala, datum, kdy byl žadatel vyzván k doplnění údajů, a poslední možný termín odpovědi od žadatele.
 
Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu Zbizuby, žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti to i s odůvodněním sdělí žadateli. Je-li obecnímu úřadu známo, do čí působnosti požadovaná informace patří, je povinen toto žadateli sdělit.      
 
Pokud žadatel požaduje písemně poskytnout již zveřejněnou informaci, budou mu do 7 kalendářních dnů od doručení žádosti na podatelnu sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud bude přesto na přímém poskytnutí zveřejněné informace trvat, bude mu poskytnuta přímo.
 
 
Vyřízení písemné žádosti je možné těmito způsoby:
 
-          poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom
      učiní zaměstnanec záznam)
 
-          odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo se nevztahuje k působnosti obce  
       Zbizuby a obecního úřadu (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol a sdělí žadateli)
 
-          odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví nebo nebyla žadatelem přes výzvu
           ve lhůtě doplněna  (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona,
            které vydá starosta obce)
 
 
 
Nevyhovění žádosti
 
Pokud obecní úřad žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí v základní nebo prodloužené lhůtě pro vyřízení žádosti.
 
 
Rozhodnutí musí obsahovat:
           -          označení povinného subjektu
           -          datum a číslo jednací
           -          označení příjemce rozhodnutí
           -          důvody, proč obecní úřad žádosti nevyhověl s uvedením právních předpisů, podle
    nichž tak rozhodl
            -          poučení o místu, lhůtě a formě podání opravného prostředku (odvolání)
            -          jméno a příjmení toho, kdo žádost vyřizoval; jméno, příjmení, funkci
    a vlastnoruční podpis toho, kdo za vyřízení žádosti odpovídá
            -          úřední razítko
 
Rozhodnutí musí být doručeno do vlastních rukou žadatele způsobem stanoveným ve správním řádu.
 
 
Odvolání
 
            -          proti rozhodnutí obecního úřadu Zbizuby o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od 
                        doručení rozhodnutí podat odvolání, které se podává u obecního úřadu Zbizuby,
                        který rozhodnutí vydal
 
            -          odvolání, které směřuje proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží
                  starosta k rozhodnutí zastupitelstvu obce Zbizuby   
 
       -          odvolání, které směřuje proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je
                       starosta příslušnému odboru Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze
 
 
 Lhůty pro vyřízení
 
  1. datum podání žádosti je dnem doručení žádosti obecnímu úřadu Zbizuby
 
  1. obecní úřad musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna (např. na internetu, v informačních brožurách apod.) poskytnout údaje o zveřejnění informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti
 
  1. obecní úřad musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace
 
  1. nedostane-li obecní úřad od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti
 
  1. obecní úřad informuje žadatele o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanové pro vyřízení žádosti zákonem (15 kal. dnů)
 
 
  1. obecní úřad poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti
 
  1. lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
 
- vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou
oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
- vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
požadovaných v jedné žádosti
konzultace s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami
povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti
 
  1. obecní úřad musí v základní lhůtě 15 kalendářních dnů žadatele informovat o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které ho k tomu vedly
 
  1. lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.