Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

A. Příjem žádostí a dalších podání

Vloženo: 17. února 2010

 

 
Žadatel o informace je každá fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na adresu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby. Fyzická osoba má na podání informace právo nejen jako občan ČR, ale i cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti.
 
 
Obecní úřad Zbizuby
přijímá a poskytuje informace:
 
-          ústně 
-          písemně  
-          nahlédnutím do spisu, v takovém případě pořídí obecní úřad kopii, bude-li si to žadatel
           přát, nebo mu umožní udělat si poznámky  
-          na paměťových médiích    
      
O formě poskytování informace rozhoduje obecní úřad. Vždy však je povinen písemnou informaci podat vytištěnou na papíře, bude-li si to žadatel přát.     
    
 
Postup při přijímání a vyřizování ústních žádostí o informace:
 
Ústně (osobně nebo telefonicky) je možno podat žádost obvykle jen v běžné pracovní době. Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, musí sdělit zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytnout doručovací adresu. Povinný subjekt může ve složitějších záležitostech požadovat písemné podání žádosti.
Ústní žádosti se vyřizují zpravidla ústně. O jejich vyřízení se sepíše záznam v případě, že se jedná o složitější informaci, u které žadatel nepožaduje písemné vyrozumění. Není-li žadatel spokojen s ústním vyřízením své žádosti, odkáže se na písemné podání žádosti. V případě potřeby žádost o písemnou informaci sepíše se žadatelem pracovník, věcně příslušný k řešení žádosti.
Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané zákonem o obcích a organizačním řádem obecního úřadu ve Zbizubech. Podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetu) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu.
 
V záležitostech, ve kterých je právo na informace vyloučeno nebo omezeno, a žadatel při ústně podané žádosti na poskytnutí informace trvá, musí svou žádost podat písemně. Ústní žádost nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.  
 
 
 
Postup při přijímání a vyřizování psemných žádostí o informace:
 
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou, na kterou je možné odpovědět elektronicky. Pokud však bude nutné doručit rozhodnutí a žadatel neudá své jméno a adresu, obecní úřad nejprve požádá prostřednictvím elektronické pošty o tyto údaje s odkazem na požadavky zákona (§15 odst. 3). Pokud je žadatel uvede, odešle obecní úřad písemné rozhodnutí do vlastních rukou žadatele způsobem stanoveným ve správním řádu. Neodpoví-li žadatel, odešle mu obecní úřad text rozhodnutí elektronickou poštou (toto ovšem nebude mít charakter oficiálního rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat). 
 
Písemná žádost:
-          musí obsahovat název povinného subjektu, kterému je určena
-          musí obsahovat u fyzických osob jméno, příjmení a adresu
-          musí obsahovat u právnických osob název a sídlo firmy  
-          musí být srozumitelná
-          musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
-          nesmí být formulována příliš obecně
 
Pokud písemná žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil. Upozorní ho přitom, že nedostane-li od žadatele odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti. V rozhodnutí uvede, jaký nedostatek žádost obsahovala, datum, kdy byl žadatel vyzván k doplnění údajů, a poslední možný termín odpovědi od žadatele.
 
Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu Zbizuby, žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti to i s odůvodněním sdělí žadateli. Je-li obecnímu úřadu známo, do čí působnosti požadovaná informace patří, je povinen toto žadateli sdělit.      
 
Pokud žadatel požaduje písemně poskytnout již zveřejněnou informaci, budou mu do 7 kalendářních dnů od doručení žádosti na podatelnu sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud bude přesto na přímém poskytnutí zveřejněné informace trvat, bude mu poskytnuta přímo.