P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
15.10.2019 - 21:41 CET Přihlášení uživatele
Obec Zbizuby
Zbizuby 51
285 04 Uhlířské Janovice
e-mail: zbizuby@zbizuby.cz
e-mail: podatelna@zbizuby.cz
ID datové schránky: 9agbi46
Telefon: 327 324 452
Mobil: 724 060 550
Číslo účtu: 443563339/2010

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Poplatek za komunální odpad na rok 2019

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
 
 ve výši 600,- Kč platí fyzická osoba,
 
-        která má v obci trvalý pobyt,
-        které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
              povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než  90 dnů,
-        která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
              pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
-        které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo  
               dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 
ve výši 750,- Kč platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví
 
-        stavbu určenou k individuální rekreaci,
-        byt,
-        nebo rodinný dům,
 
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 
 
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
 
 
Od roku 2019 nebudu vydávány známky na popelnice, proto lze hradit poplatky bezhotovostně na účet obce Zbizuby číslo:
443563339 / 2010
 
Pro identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol, který je sedmimístný u čísel popisných, osmimístný u čísel evidenčních a určí se následovně:
 
Prvních 5 čísel identifikuje označení obce:
1340                Zbizuby                 
1340                Vranice                    
13403                 Vlková                     
1340                Koblasko                 
13405                 Makolusky              
13406                 Hroznice                   
1340                Vestec a Nechyba  
 
šesté a sedmé číslo v pořadí je číslo popisné nemovitosti, za kterou je placen poplatek za likvidaci KO (v případě, že je čp. 1 – 9, zapíše se před ním 0, bude tedy uvedeno 01 – 09).
 
U čísel evidenčních je šesté až osmé číslo – evidenční číslo nemovitosti, za kterou je placen poplatek za likvidaci KO         (v případě, že je če. 01 – 09, zapíše se před ním 0, bude tedy uvedeno 001 – 009, od če. 010 až 099 bude uvedeno toto číslo – tedy 010 – 099).
 
Příklady:        nemovitost Hroznice čp. 3                     VS: 1340603
                   nemovitost Zbizuby čp. 64                     VS: 1340164
                   nemovitost Vlková če. 08                       VS: 13403008
                   nemovitost Makolusky če. 018                 VS: 13405018
 
číslo popisné:          VS: 1 3 4 0 X X X
                           označení obce číslo popisné nemovitosti
 
číslo evidenční:       VS: 1 3 4 0 X X X X
                           označení obce číslo evidenční nemovitosti
 
 
Poplatek je možné platit i v hotovosti do pokladny obecního úřadu ve Zbizubech
 
(pokladní hodiny: pondělí a středa 7.30 – 11.30 hod. a 12.30 – 16.00 hod.)