P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
18.12.2018 - 15:50 CET Přihlášení uživatele
Obec Zbizuby
Zbizuby 51
285 04 Uhlířské Janovice
e-mail: zbizuby@zbizuby.cz
e-mail: podatelna@zbizuby.cz
ID datové schránky: 9agbi46
Telefon: 327 324 452
Mobil: 724 060 550
Číslo účtu: 443563339/2010

 

 

 

 

Obecní úřad > Informace obecního úřadu

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Informace - úhrada poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2018

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

 

 ve výši 550,- Kč platí fyzická osoba,
 
-        která má v obci trvalý pobyt,
-        které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
              povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než  90 dnů,
-        která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
              pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
-        které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo  
       dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 
ve výši 700,- Kč platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví
 
-        stavbu určenou k individuální rekreaci,
-        byt,
-        nebo rodinný dům,
 
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 
 
(1)     Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. Poplatek zaplatí poplatník v hotovosti do pokladny obecního úřadu ve Zbizubech nebo bankovním převodem na účet číslo 443563339/2010. 
(2)     Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.